„W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Instrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE+

       LIFE+ jest programem wspierającym projekty dotyczące ochrony przyrody i środowiska we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na  współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

       LIFE+ skierowany jest do wszystkich podmiotów prawnych, zarówno publicznych jak i prywatnych, o charakterze komercyjnymi i nie komercyjnym, zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Program podzielony jest na 3 komponenty, wyznaczające główne kierunki finansowanych przez niego działań:

       -LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna, wspierający ochronę gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 oraz projektów przyczyniających się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej;

       -LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, wspierający działania na rzecz rozwoju i wdrażania nowych podejść, technologii,praktyk w zarządzaniu i gospodarowaniu środowiskiem w tym wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

       -LIFE+ Informacja i komunikacja, finansujący kampanie społeczne mające na celu zwiększenie świadomości w kwestiach związanych z ochroną środowiska a także kampanie informacyjne i szkolenia w sprawie zapobiegania pożarom lasów.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4 180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski.

Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Więcej o instrumencie finansowym LIFE+ – na stronie www.ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

       NFOŚiGW to państwowa instytucja, której celem jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Jako instytucja sektora finansów publicznych, uczestniczy w finansowaniu projektów ze środków krajowych i zagranicznych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu Finansowego LIFE+, tzw. funduszy norweskich – Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w ramach współpracy dwustronnej. Fundusz wspiera również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

       Narodowy Fundusz od początku swojej działalności współpracuje z instytucjami zagranicznymi. Utworzony w Polsce w 1989 r. fundusz ekologiczny, nie mający wówczas odpowiednika w innych krajach Europy, wzbudził duże zainteresowanie zagranicy jako potencjalny partner w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska. Obecnie Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska w Polsce.

       Od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+.

Więcej o NFOŚiGW –  na stronie www.nfosigw.gov.pl.