„W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”
  1. Poprawa stanu siedlisk torfowiskowych (*7110, 7140, 7150) na powierzchni 94 ha (w 104 płatach) wraz z zachowaniem stanowisk gatunków roślin i zwierząt ściśle związanych z torfowiskami, jak rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, rosiczka pośrednia Drosera intermedia, szlaczkoń torfowiec Colias palaeno;
  2. Poprawa stanu siedliska *91D0-2 Sosnowy bór bagienny i innych siedlisk mokradłowych, dzięki zahamowaniu odpływu wody oraz zatrzymaniu procesu murszenia torfu na powierzchni ok. 150 ha poprzez budowę 33 urządzeń piętrzących;
  3. Poprawa jakości siedliska głuszca Tetrao urogallus w Lasach Janowskich dzięki ochronie terenów podmokłych;
  4. Utworzenie bezkonfliktowych miejsc bytowania bobra europejskiego Castor fiber poprzez wykup 30 ha gruntów cennych przyrodniczo w rejonach działalności tego gatunku, prowadzącej do starć pomiędzy przyrodą i człowiekiem;
  5. Odtworzenie i utrzymanie funkcjonowania dwóch zbiorników wodnych dla zachowania siedlisk gatunków zależnych od wody;
  6. Wzrost świadomości ekologicznej i podniesienie poziomu akceptacji dla idei ochrony przyrody u 800 uczestników spotkań, warsztatów i szkoleń.