„W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Las i mokradła”, organizowanym w ramach projektu LIFE-Lasy Janowskie PL.

Po co?

Konkurs organizowany jest dla promowania walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 Lubelszczyzny i Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem terenu realizacji Projektu: obszarów Natura 2000 PLB060005 Lasy Janowskie oraz PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, a także promowania pogłębiania wiedzy o obszarach Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów Janowskich oraz ich przedmiotach ochrony poprzez fotografię przyrodniczą. Służyć ma także rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz doskonaleniu umiejętności w zakresie fotografii przyrodniczej, uwrażliwianiu na piękno przyrody, rozwijaniu umiejętności jej obserwacji, dostrzegania detali, dokumentowania, interpretacji i opisu swoich spostrzeżeń.

Dla kogo?

Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województw lubelskiego oraz podkarpackiego.

Jak?

Zgłaszane do konkursu prace powinny przedstawiać zwierzęta, rośliny, siedliska lub krajobrazy obszarów leśnych i/lub mokradłowych województw lubelskiego i/lub podkarpackiego.

Każdy uczestnik może nadesłać trzy fotografie (odbitki w formacie 10×15 cm oraz wersja elektroniczna). Do konkursu należy zgłaszać jedynie fotografie autorskie, wykonane samodzielnie, które nie były uprzednio nagrodzone w innym konkursie.

Do kiedy?

Na zgłoszenia i zdjęcia czekamy do 30 września 2019 roku włącznie (decyduje data wpływu do Organizatora). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 października 2019 roku.

Nagrody

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie fotografii, uhonorowane nagrodami rzeczowymi oraz publikacją w wydawnictwach RDOŚ w Lublinie.

Dodatkowe informacje

Regulamin konkursu (zmiana od 02.09.2019 r.)

Regulamin konkursu

Formularze zgłoszeniowe

Plakat konkursu Las i mokradła

Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora Konkursu: p. Aleksandry Andrzejczak – sekretarza ds. ochrony przyrody Projektu, telefonicznie pod numer (15) 87 21 434 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: aleksandra.andrzejczak.lublin@rdos.gov.pl.